PARTICIPATORY MONITORING PROJECT

GYUMRI IS THE FIRST CITY IN ARMENIA, TO HAVE INTERACTIVE VISUAL BUDGET.

News

International Conference in Gyumri

Supported by the International Visegrad Fund and the Government of the Netherlands, the international conference “Civic Participation, Data Visualization and Local Government” has taken place on October 26-28 in Gyumri,

Press conference։ Civic Participation, Data Visualization, and Local Government

Civic Participation, Data Visualization, and Local Government – Press conference On October 26 at 11:00 “Civic Participation, Data Visualization, and Local Government” press conference will take place in the Media Center.

Call for Participation. Civic Participation, Data Visualization, and Local Government International Conference

Civic Participation, Data Visualization, and Local Government International Conference – Call for Participation

Suggestions for the Development Plan of Gyumri

The process of working on the city of Gyumri’s Development Plan proposal for 2017-2021 began in October, 2016.

Announcements

Drafts of Gyumri Youth Policy documents

Drafts of Gyumri Youth Policy documents are ready and are open for public feedback. These documents are unique and exceptional in their character, as Gyumri will be the first city in Armenia to have local Youth Policy. 

 

Participatory monitoring for better utility services in Gyumri

The results of monitoring and research within the "Participatory monitoring for better utility services in Gyumri" project will soon be presented to the public on the 15th of October.

OGP third action plan

We are proud to announce, that "Compass" center's suggestion on "More interactive budget: ensuring transparency of the budget using "open data" principle" was among the 8 accepted recommendations for the third action plan of Open Government Partnership/Armenia, ԲԿԳ/Հայաստան.

Participatory budgeting for a developed community 

"Compass" has started a new project on Participatory budgeting for a developed community in Akhurian. The project aims to raise awareness on community budget among the citizens as well as raise their participation in the budgeting processes in the community.

 

Directions

2

SOCIAL-ECONOMIC, DEMOGRAPHIC RESEARCHES

Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական քաղաքականությունների ջատագովություն`
հիմնված հետազոտական արդյունքների և առաջարկությունների վրա:

more

HAMAYNQI ZARGACUM

DEVELOPMENT OF COMMUNITY AND LOCAL GOVERNANCE

Համայնքի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ կատարողականության բարձրացում` հետազոտությունների իրականացման, խորհրդատվության, կարողությունների զարգացման, քաղաքականությունների մշակման և ջատագովության միջոցով:

more

2

ENTERPREUNERSHIP DEVELOPMENT

Արդար և արդյունավետ գործարարության զարգացում, գործարար միջավայրի բարելավում` հետազոտությունների, կարողությունների զարգացման և խորհրդատվության տրամադրման միջոցով:

more

Compass Team

Syuzanna Serobyan

Junior Researcher

Shushan Boyakhchyan

Communications and PR Officer

Grisha Hovsepyan

Social media manager

Alvina Ghazaryan

Office Manager

Karen Rafayelyan

Researcher / Board member

Haykaram Drmeyan

Researcher / Board member

Tigran Petrosyan

NGO Board Member

Hasmik Hakobyan

Project Coordinator

Artashes Boyajyan

Socio-economic research officer Board member

Gharib Harutyunynan

NGO President

Karen Petrosyan

Enterpreunership development officer / Board member

Sona Khachatryan

Junior Researcher  

Grigor Avetisyan

Accountant / Board Member